Regulamin Serwisu Internetowego „Demaskator24”

wojciech.kozak@polskapress.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.demaskator24.pl.

3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu.

4. Właściciel Serwisu – Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 45, wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42.000.000 zł, NIP 522-01-03-609.

5. Materiał Użytkownika – wszelkie treści niezależnie od treści, które zamieszczane są w Serwisie przez Użytkowników, w szczególności w formie komentarzy

6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.

2. Serwis prowadzony jest przez Właściciela Serwisu.

3. Zasadniczym celem prowadzenia Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom przeglądania opublikowanych w formacie elektronicznym materiałów dotyczących budzących wątpliwości informacji pojawiających się w mediach tradycyjnych i mediach społecznościowych.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) podstawowe funkcjonalności Serwisu,
b) zasady zamieszczania przez Użytkowników Materiałów Użytkownika,
c) tryb postępowania reklamacyjnego,
d) zasady polityki ochrony danych osobowych,
e) zasady zmiany Regulaminu.

5. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące:
a) Komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
c) Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 61.0 lub nowszej, Opera w wersji 38, Edge, Safari 11.

6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go tu tutaj i sporządzić wydruk.

7. Właściciel Serwisu dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.

8. Właściciel Serwisu dokłada starań, aby wszystkie funkcjonalności Serwisu działały poprawnie. Tym niemniej Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu funkcjonalności Serwisu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.

9. Właściciel Serwisu może organizować samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami konkursy, promocje i zabawy dla wszystkich lub niektórych Użytkowników. Warunki takich konkursów, promocji lub zabaw określane będą w odrębnych regulaminach dostępnych w ramach Serwisu.

10. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również programy udostępnione za pośrednictwem Serwisu podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Właścicielowi Serwisu.

11. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem tych elementów, których kopiowanie lub utrwalanie zostało wyraźnie dopuszczone przez Właściciela Serwisu.

12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiały publikowane w ramach Serwisu nie muszą być pozbawione błędów. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania się przez Użytkowników do treści materiałów zamieszczonych w Serwisie, ani za ich rzetelność i kompletność. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa. Zamieszczenie danego materiału w Serwisie nie oznacza, że zawarte w nim treści są prawdziwe lub nieprawdziwe; Serwis nie ma charakteru naukowego, a wyłącznie rozrywkowy.

13. Właściciel Serwisu zastrzega możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności do Serwisu, modyfikacji funkcjonalności istniejących lub ich usuwania. Zmiany takie wymagają zmiany Regulaminu, wyłącznie w takim zakresie w jakim zmieniają prawa lub obowiązki Użytkowników lub Właściciela Serwisu.

III. Podstawowe Zasady Korzystania z Serwisu

1. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa
b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej,
c) korzystania ze Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
e) korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z wszystkimi , mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

2. Właściciel Serwisu może umożliwić Użytkownikom zamieszczanie i publikowanie Materiałów Użytkownika w wybranych przez Właściciela Serwisu miejscach Serwisu. Właściciel Serwisu może umożliwić zamieszczenia i publikowanie Materiałów Użytkownika wyłącznie tym Użytkownikom, którzy posiadają konto w wybranym przez Właściciela Serwisu portalu społecznościowym i wyłącznie po zalogowaniu się na takie konto przez Użytkownika.

3. Użytkownik przesyłając lub zamieszczając Materiały Użytkownika w ramach Serwisu reprezentuje własne poglądy i opinie biorąc pełną odpowiedzialność za publikowane treści. Właściciel Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Materiały Użytkownika, chyba że odpowiedzialność taka wynika z mających zastosowanie przepisów prawa.

4. Niedopuszczalne jest przesyłanie lub umieszczanie przez Użytkownika w Serwisie Materiałów Użytkownika sprzecznych z prawem, pornograficznych, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, wulgarnych i naruszających powszechnie obowiązujące zasady moralne.

5. Każdy przesłany lub zamieszczony w Serwisie Materiał Użytkownika powinien być wynikiem osobistej twórczości Użytkownika lub Użytkownik powinien być uprawniony przez osoby, którym przysługują prawa do danych Materiałów Użytkownika do posługiwania się nimi w ramach Serwisu, jak również spełniać następujące warunki:
a) treść Materiału Użytkownika nie może naruszać żadnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, również biorąc pod uwagę, że dostęp do treści Materiału Użytkownika będzie miał każdy inny Użytkownik bez względu na wiek;
b) treść Materiału Użytkownika powinna być zgodna z dobrymi obyczajami, w tym w szczególności nie może zawierać informacji obraźliwych lub wulgaryzmów w szczególności naruszać dóbr osobistych osoby trzeciej,
c) treść Materiału Użytkownika nie może naruszać praw autorskich lub innych podobnych praw, w tym prawa do ochrony wizerunku jakiejkolwiek osoby trzeciej,
d) treść Materiału Użytkownika nie może stanowić bezpośredniej i zamierzonej reklamy dotyczącej innych podmiotów niż Właściciel Serwisu.

6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokowania możliwości przesyłania lub umieszczenia Materiałów Użytkownika naruszających niniejszy Regulamin bez powiadamiania Użytkownika, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Przy publikacji zamieszczonego przez Użytkownika Materiału Użytkownika Właściciel Serwisu może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Serwisu, a jeżeli do zamieszczenia Materiału Użytkownika niezbędne jest zalogowanie się przez Użytkownika na wskazanym serwisie społecznościowym, Właściciel Serwisu może publikować dane Użytkownika powiązane z jego kontem w takim serwisie społecznościowym (takie jak w szczególności imię i nazwisko oraz wizerunek); Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane takie pobierane są automatycznie z danych konta Użytkownika w serwisie społecznościowym i Właściciel Serwisu nie ma możliwości ich weryfikacji, modyfikacji ani usunięcia bez usunięcia danego Materiału Użytkownika. Przy publikacji zamieszczonego przez Użytkownika Materiału Użytkownika Właściciel Serwisu może, ale nie musi publikować podpisu Użytkownika.

8. Użytkownik w momencie przesłania lub zamieszczenia Materiału Użytkownika w Serwisie udziela Właścicielowi Serwisu niewyłącznej licencji na korzystanie z treści Materiału Użytkownika poprzez jego emisję na dowolnych stronach sieci Internet jako całości, jak i wszystkich elementów zawartych w Materiale Użytkownika, w całości i we fragmentach, z modyfikacjami i bez, bez ograniczeń czasowych, nieodpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji odpłatnej lub nieodpłatnej, na tych samych zasadach w celu umożliwienia świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu. Licencja obejmuje również prawo do zamieszczenia Materiału Użytkownika we wszelkich materiałach dotyczących Serwisu, w tym wydawanych metodą drukowaną.

9. Właściciel Serwisu, działając również przez wyznaczonych moderatorów, uprawniony jest do dowolnego przeniesienia lub zmodyfikowania Materiału w ramach Serwisu, jak również do zablokowania lub usunięcia Materiału Użytkownika lub całej dyskusji.

10. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do obciążenia Użytkownika, który narusza Regulamin zamieszczając w Serwisie treści bądź inne materiały o charakterze reklamowym opłatą, jak za zamieszczenie reklamy w Serwisie na warunkach komercyjnych.

11. W przypadku, jeżeli w związku z naruszeniem przepisów prawa lub praw osoby trzeciej przez jakikolwiek Materiał Użytkownika zamieszczony lub przesłany w ramach Serwisu, Właścicielowi Serwisu groziła odpowiedzialność z jakiegokolwiek tytułu, Użytkownik zobowiązany jest zwolnić Właściciela Serwisu z takiej odpowiedzialności w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie, a w przypadku jeżeli Właściciel Serwisu poniesie straty lub koszty, do zwrotu takich strat lub kosztów w pełnej wysokości.

IV. Reklamacje

1. Wszelkie pozostałe reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego należy kierować na adres: demaskator24@polskapress.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.

2. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych.

V. Dane osobowe

Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu zawiera Polityka Prywatności stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

VI. Postanowienie końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2018 r.

3. Właściciel Serwisu może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Właściciela Serwisu, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Właściciela Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach, poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.

Gigant inwestuje w Niepołomicach

Więcej na temat:

Komentarze

4000/4000

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na demaskator24@polskapress.pl

Masz materiał do sprawdzenia?

Prześlij do nas informacje, które weźmiemy pod lupę

Czytaj także

Polecane dla Ciebie